विधाताको जीवनदायी विधी

In Nepalese Language

जहरको कहरले भराभर नहर 

नहरको साँध बाँध विष्फोटको प्रहर 

जहरले भलाभल नगर र शहर।  

मान्छे मात्र ढलाउने यो कस्तो लहर?

फराकिला बटा, शान्त सुन्दर शहर 

मान्छे जती घरबंदी डरले बस्नै पर्ने कर 

कारक के होला ल्याउने यो जहर-कहर? 

सोची सच्याउँ है मित्र सबैले बराबर। 

विधाताले ब्रम्हाण्डलाई तोके संचालन विधीको डोर 

आकास पृथ्वी यावत यीनमा चल्छन विधी-विभोर 

केवल चेतधारी मानव टेर्दैन विधीको स्नेही ठहर  

कहरको चेतावनी चित्तमा चेते, सुन्नेछौँ विधीको सोर।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s