मानिसको आज्ञाकारितामा ईश्वरको सार्वभौमिकता

In Nepalese Language

आत्माले सोचको बीउ रोप्दछ, (उत्पत्ति १:२६)

सोचले मनमा जिज्ञासा दिंदछ,

जागरुक जिज्ञासाले इच्छा जगाउँदछ,

इच्छाको प्रस्तुतिमा विचार पाइन्छ, 

विचारले खोजेर ज्ञान भेट्टाउँदछ,

मेहनतले ज्ञानको भण्डार खोलिन्छ,

ज्ञान-भाण्डारले बोलीको रुप लिन्छ, 

बोलीले व्यवहारलाई निर्दिष्ट गर्छ, 

बोली र व्यवहारले व्यक्ति बनिन्छ, 

व्यक्तिबाट कार्यरुपी फल फल्दछ, 

बीउ गुणाको फल गुणन हुन्छ, 

आत्माको योजना सिद्ध सम्पन्न हुन्छ, 

ईश्वर आत्माको सार्वभौमिकता प्रष्टिन्छ।  

? ? ?

मानिसमा अभिमानको स्थान कहाँ छ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s